Zápisy

Zápis z porady rady

"Klubu přátel vody Blučina" konané dne 6.6.2016 v 17:00 hodin

Schůze se uskutečnila v zařízení hospody "Na radnici" Blučina. Účast rady byla stoprocentní a to:

Šoltés Augustin, Srnec Josef, Riedl Pavel, Radmil Zajíc a Holzmann Vladimír a pokladní Marcel Klišik.

Program schůze:

1) Projednání zápisu z ustavující schůze "Klubu přátel vody Blučina"

2) Projednání a chválení rybářského řádu "Klubu přátel vody Blučina"

3) Projednání oficiálního zahájení rybolovu na revíru našeho "Klubu přátel vody Blučina"

4) Zhotovení WC

5) Brigáda

6) Krmení

Ad 1) Projednání zápisu z ustavující schůze "Klubu přátel vody Blučina".

Zprávu přednesl Srnec Josef a po odsouhlasení radou 5 pro a podepsáním zápisu bude tento součástí podkladů určených pro zaevidování u obchodního soudu Brno.

Ad 2) Projednání a schválení rybářského řádu "Klubu přátel vody Blučina"

Riedl Pavel přednesl návrh rybářského řádu. Rada návrh projednala a po jeho doplnění jej schválila v následujícím znění viz. příloha.

Ad 3) Projednání oficiálního zahájení rybolovu na revíru "Klubu přátel vody Blučina"

Termín zahájení rybolovu byl stanoven na 18.6.2016. Zahájení bude spojeno s pořádáním rybářských závodů pro děti a mládež do 15 let. Dále byly projednány podmínky závodu včetně cen a občerstvení.

Podmínky závodu:

 • Jednotlivé děti se mohou účastnit závodu pouze za doprovodu garanta staršího 18cti let.

 • Rozhodujícím kriteriem pro vítěze je celková délka ulovených ryb.

 • Kriteriem pro druhé a třetí místo je největší ryba.

 • Hodnocení a zápis jednotlivých úlovků bude provádět hodnotící komise složená z členů spolku - bude projednáno na schůzi "Klubu přátel vody Blučina" dne 9.6.2016 od 18:00 hodin v zařízení hasičů.

 • Pro účastníky závodu (děti a mládež) je připraveno občerstvení, kdy tito na základě poukázky obdrží jednu porci uzené cigáry nebo klobásy (dle vlastního výběru), pečivo, hořtici a limonádu.

 • Pro vítěze bude určena věcná cena a kapr.

 • Pro druhého a třetího je určena věcná cena a kapr.

Pro ostatní návštěvníky a doprovod soutěžících bude připraveno občerstvení v následujících cenách:

 • LIMO - 10,- Kč/3dcl

 • PIVO - 25,- Kč/0,5 l

 • CIGÁRA - porce 30,- Kč - součástí je hořtice a pečivo (rohlík nebo chleba)

 • KLOBÁSA - porce 30,- Kč - součástí je hořtice a pečivo (rohlík nebo chleba)

Ad 4) Zhotovení WC

Bylo dohodnuté, že se zajistí 2 kusy WC.

Ad 5) Brigáda

Riedl Pavel přednesl návrh na uskutečnění brigány za účelem slovení malého rybníčku a přemístění vybraných ryb do velkého rybníka. Rovněž je nutná oprava stavidla. Bude projednáno na schůzi dne 9.6.2016.

Ad 6) Krmení

Srnec Josef a Riedl Pavel projednají možnosti nákupu popřípadě jiného způsobu zajištění krmiva pro ryby.

Schůze ukončena v 19:00 hodin

Předseda rady spolku - Augustin Šoltés

Místopředseda rady spolku - Riedl Pavel

Člen rady - Srnec Josef

Člen rady - Radmil Zajíc

Člen rady - Holzmann Vladimír

Pokladní - Klišik Marcel


Zápis z členské schůze

"Klubu přátel vody Blučina" konané dne 9.6.2016 v 17:00 hodin

Program schůze:

1) Úvod

2) Seznámení se současným stavem hospodaření a počtem členů

3) Nákup ryb a jejich vypuštění

4) Projednání a schválení rybářského řádu

5) Oficiální zahájení rybolovu

6) Dětské rybářské závody

7) Diskuse

Ad 1) Úvod Augustin Šoltés - přednesl program schůze, bez připomínek.

Ad 2) Pokladní Marcel Klišik seznámil členskou základu se stavem hospodaření a s počtem

členů

Ad 3) Členská základna byla informována o nákup ryb a jejich vypuštění do revíru

"Klubu přátel vody Blučina". Vypuštění bylo za přítomnosti členů rady a pokladního.

Ad 4) Členská základna byla seznámena s návrhem rybářského řádu, který rada schválila na

schůzi rady dne 6.6.2016. Rybářský řád byl jednomyslně schválen.

Ad 5) Oficiální zahájení rybolovu bylo stanoveno na 18.6.2016

Ad 6) Členská základna byla seznámena s konáním dětského rybářského závodu, který se

uskuteční dne 18.6.2016 - viz. zápis ze schůze rady dne 6.6.2016, viz. propozice

závodu

Ad 7) Josef Srnec navrhl, aby se členy mohli stát i rodáci z Blučiny, kteří v současné době mají

trvalé bydliště mimo obec Blučina. Návrh byl jednomyslně schválen.

Členové z Měnína budou vykonávat brigádu údržbou česla v katastru obce Měnín.

Byla odsouhlasena brigáda na výlov malého rybníku. Jan Kopřiva zajistí lovnou síť.

Jan Kopřiva dá k dispozici maringotku,která bude po rekonstrukci sloužit jako zázemí

Rybníku.

Příloha: prezenční listina - zúčastnilo 26 členů

Zapsal: Augustin Šoltés

Kontrolní komise:

Předseda Jan Kopřiva:

Místopředseda Jaroslav Dlabka:


Zápis z porady rady

"Klubu přátel vody Blučina" konané dne 2.9.2016 v 17:00 hodin

Schůze se uskutečnila v zařízení hospody "Na radnici" Blučina. Účast rady byla stoprocentní a to:

Šoltés Augustin, Riedl Pavel, Srnec Josef, Radmil Zajíc a Holzmann Vladimír. Přítomen byl i hospodář Klišik Marcel.

Program:

1) Nákup maringotky a její posunutí

2) Realizace přístřešku/pergoly maringotky

3) Výsadba stromů

4) Zabudování informační tabule

5) Oficiální ukončení sezony spojené s rybářskými závody

Ad1) Jednomyslně byl schválen odkup maringotky za částku 7.000,- Kč s tím, že bude posunuta při úpravě terénu.

Ad2) Jednomyslně byla schválena realizace přístřešku/pergoly maringotky za částku 11.000,-Kč

Ad3) Jednomyslně byla schválena výsadba stromků v prostoru příjezdové cesty. Stromky zajistí místopředseda Pavel Riedl.

Ad4) Jednomyslně byla schválena instalace informační tabule v prostrou parkoviště pro osobní vozidla.

Ad5) Výbor schválil oficiální ukončení sezóny spojení s rybářskými závody. Akce se uskuteční dne 17.9.2016. Organizaci zajistí členové výboru, kontrolní komise a hospodář.

Zapsal: Augustin Šoltés


Zápis z porady rady

"Klubu přátel vody Blučina" konané dne 23.12.2016 v 10:00 hodin

Schůze se uskutečnila v zařízení hospody "Na radnici" Blučina. Účast rady byla stoprocentní a to:

Šoltés Augustin, Srnec Josef, Riedl Pavel, Radmil Zajíc, Holzmann Vladimír, za KRK Josef Strava a pokladní Marcel Klišik.

Program schůze:

1) Projednání programu na výroční členskou schůzi

2) Projednání a chválení dodatku rybářského řádu "Klubu přátel vody Blučina"

3) Projednání žádosti "Klubu přátel vody Blučina" o poskytnutí finančního daru od Obecního úřadu Blučina ve výši 50.000,-Kč a sponzorských darů od místních podnikatelů.

4) Projednání členského příspěvku na rok 2017

5) Plánované akce

6) Diskuse

Ad 1) Projednání programu na výroční členskou schůzi

Návrh programu výroční členské schůze přednesl p. Šoltés. Návrh byl po doplnění z pléna členů rady schválen jednomyslně. je

Ad 2) Projednání a chválení dodatku rybářského řádu "Klubu přátel vody Blučina"

Riedl Pavel přednesl návrh doplnění rybářského řádu "Klubu přátel vody Blučina" v odst. VIII. bod 2 - člen do 15 let věku smí chytat na 1 udici za přítomnosti garanta, který musí být členem "Klubu přátel vody Blučina". Rada návrh projednala a jednomyslně schválila.

Ad 3) Projednání žádosti "Klubu přátel vody Blučina" o poskytnutí finančního daru od Obecního úřadu Blučina a sponzorských darů od místních podnikatelů.

P.Šoltés přednesl návrh na podání žádosti o poskytnutí finančního daru od Obecního úřadu Blučina ve výši 50.000,- Kč. Bylo schváleno, že žádost bude podána po předchozím projednání se starostou obce p. Srncem. Projedná p. Šoltés. P. Klišik přednesl návrh na získání finančních darů od místních podnikatelů formou osobního projednání. Projedná p. Klišik a p. Šoltés. Oba návrhy byly schváleny.

Ad 4) Projednání členského příspěvku na rok 2017

Radou bylo jednomyslně schváleno, že členský příspěvek zůstává ve výši 1.500,- Kč plus 500,- Kč pokud člen nemá splněnou brigádní povinnost u dospělého, Členové ve věku 15 do 18 let platí 750,- Kč a mládež ve věku od 8 do 15 let platí 100,- Kč. Děti do 8 let mají rybolov zdarma.

Ad 5) Plánované akce

Na rok 2017 byly navrženy následující a radou schváleny následující akce:

 • Dětské závody v měsíci červen
 • Kulturní akce spojená s hudební zábavou
 • Neckyáda, kde se klub bude podílet na poskytnutí prostor u rybníka a zajištění občerstvení
 • Ukončení rybářské sezony spojené se závody členů spolku - září 2017

Ad 6) Diskuse

Bylo dohodnuté, že výroční členská schůze se uskuteční dne 14.1.2017 od 10:00 hodin v zasedací místnosti místních hasičů.

Schůze ukončena v 11:30 hodin

Zapsal Augustin Šoltés

Výroční členská schůze Klubu přátel vody Blučina konaná dne 14.1.2017 v 10:00 hodin

U s n e s e n í

Výroční členské schůze se zúčastnilo celkem 24 členů viz. prezenční listina.

Členská schůze se usnesla:

1) Schválila program výroční členské schůze viz. příloha - schváleno všemi hlasy.

2) Schválila finanční rozpočet na rok 2017 viz.příloha - schváleno všemi hlasy.

3) V hospodaření v roce 2016 nebylo shledáno žádných pochybení a nebyly ze strany členů vzneseny žádné připomínky. Schváleno všemi hlasy.

4) Brigády má na starosti místopředseda klubu p. Riedl Pavel, který je bude organizovat.

5) Byla schválena vize na rok 2017 - dokončení přístřešku a vybudování chatky pro společenské účely, odbahnění vpustě a výpustě rybníka, výsadba stromků v severní části rybníka a s tím spojená úprava jeho okolí. Schváleno všemi hlasy.

6) Členský příspěvek na rok 2017 činí 1.500,- Kč a neodpracovaná brigáda je 500,- Kč. Bylo schváleno doplnění rybářského řádu v odstavci VIII. Docházka k vodě, bod 2 - do 15 let lov na jednu udici za přítomnosti garanta, který musí být členem Klubu přátel vody Blučina. Starobní důchodci od ročníku 1954 jsou osvobozeni od brigády. Schváleno všemi hlasy.

7) Byly schváleny plánované akce na rok 2017 - dětské rybářské závody, členské rybářské závody a kulturní akce spojená s hudební produkcí. Schváleno všemi hlasy.

Kontrolní a revizní komise                                                                                                                      Předseda

Jaroslav Dlabka                                                                                                                                       Augustin Šoltés

Josef Strava

Zápis z porady rady

"Klubu přátel vody Blučina" konané dne 7.4.2017 v 17:00 hodin

Schůze se uskutečnila v zařízení hospody "Na radnici" Blučina za účasti následujících členů rady:

Šoltés Augustin, Riedl Pavel, Radmil Zajíc, Holzmann Vladimír, hodpodář Marcel Klišik. Omluven pan Josef Srnec.

Program:

1) Seznámení o dotaci a její čerpání

2)Otevření rybářské sezony - dětské závody

3) Zaplacení obci nájmu za rybník

4) Vybudování chatky u rybníka

5) Diskuze

Ad1) Pan Šoltés informoval radu o poskytnutí dotace Obecním úřadem Blučina a zároveň členy rady seznámil s podmínkami čerpání těchto prostředků - byla přečtena smlouva, která byla uzavřena s obecním úřadem. Dále dal informaci o založení bankovního účtu u KB Židlochovice.

Ad2) Rada se dohodla, že oficiální otevření rybářské sezony bude uskutečněno dne 5.5.2017, kdy bude uskutečněn i dětský rybářský závod. Garantem závodu bude p. Riedr Pavel, občerstvení zajistí p. Marcel Klišik. Oznámení vyhotoví a vystaví p. Šoltés.

Ad3) Pan Šoltés připomenul zaplacení nájmu rybníka do 30.6.2017. Zajistí p. Klišik

Ad4) Pan Šoltés informoval radu o schválení výstavby chatky u rybníka Obecním úřadem Blučina s tím, že starostem p. Šenkýřem byla vznesena kritika na současný stav (maringotka), který musíme vyřešit tak, aby maringotka zapadla do celkového vzhledu stavby. Zahájení stavby by mělo začít v polovině května 2017.

Ad5) Diskuze

Pan Riedr Pavel - je nutné upravit vitrínu u pošty, kde je u vedeno jeho špatné telefonní číslo. Dále je potřeba uhradit částku 7.000,- Kč za maringotku panu Kopřivovi.

Pan Klišik Marcel - přednesl zprávu o hospodaření a o stavu členské základny.

Zapsal: A. Šoltés