Rybářský řád

V

Rybářský řád "Klubu přátel vody Blučina"

schválený členskou základnou "Klubu přátel vody Blučina" na členské schůzi konané dne 9.6.2016

Vykonávat rybářské právo je oprávněna osoba, která je členem "Klubu přátel vody Blučina" a má řádně zaplacený roční členský příspěvek ve výši 1.500,- Kč. Členové ve věku 15 až 18 let platí roční příspěvek ve výši 750,- Kč. Mládež ve věku od 8 do 15 let platí roční členský příspěvek ve výši 100,- Kč a děti do 8 let mají rybolov zdarma. Děti a mládež mohou vykonávat rybolov pouze za přítomnosti garanta (člen "Klubu přátel vody Blučina" starší 18 let).

Členové "Klubu přátel vody Blučina" musí za každý kalendářní rok odpracovat brigádu v rámci revíru. U dospělých to činí 10 hodin/rok, pokud je neodpracuje, tak finanční náhrada činí 500,- Kč.

I. Doby hájení jednotlivých druhů ryb

Od 1. ledna do 15. června - bolen dravý Od 1.září do 30 listopadu - úhoř říční

  • candát obecný
  • štika obecná

Sumec velký není celoročně hájen

Od 16. března do 15. června - parma obecná

  • jelec tloušť

V zájmu hájení kapra po vysazení může spolek stanovit zákaz rybolovu kapra nebo všech ryb na dobu 14. dnů. Tento zákaz musí být v revíru viditelně označen tabulemi. Rada "Klubu přátel vody Blučina" může 5 dnů před konáním závodu zakázat lov v závodním úseku.

II. Denní doby lovu

a) v měsíci lednu, únoru, listopadu a prosinci od 07 do 18 hodin

b) v měsíci březnu od 05 do 21 hodin

c) v měsíci dubnu, září a říjnu od 06 do 22 hodin

d) v měsíci květnu, červnu, červenci a srpnu od 04 do 24 hodin

Denní doby rybolovu stanovené a písmene a) a c) jsou uvedeny ve středoevropském čase.

Denní doby rybolovu stanovené a písmene c) a d) jsou uvedeny v letním čase.

III. Doby hájení některých dalších živočichů

Celoročně jsou chráněny ryby a vodní organismy uvedené v příloze vyhlášky č.395/1992Sb. v plném znění.

IV. Zákaz přivlastňování ryb nedosahující nejmenší stanovené délky

Amur bílý 60 cm

Bolen dravý 50 cm

Candát obecný 50 cm

Jelec tloušť 30 cm

Lín obecný 30 cm

Kapr obecný od 50 cm do 60 cm

Parma obecná 50 cm

Štika obecná 60 cm

Úhoř říční 60 cm

V. Při lovu v rybářském revíru se zakazuje

a) používat prostředků výbušných, otravných nebo omamných

b) používat bodců jakéhokoliv druhu, lapaček, udic bez prutů, vidlic a rozsošek jakož i střílet ryby, tlouci ryby, chytat je na šňůry, do rukou a do ok

c) užívat elektrického proudu, lovit pod ledem

d) lov vybraných druhů ryb po dobu jejich hájení z důvodu ochrany jejich rozmnožování

e) lov vybraných druhů ryb, které nedosáhly nejmenší lovné míry, z důvodu ochrany těchto druhů ryb

f) lov z loďky a jiných plovoucích zařízení

g) lov ryb do slupů a vrší

h) označovat lovná místa na vodní hladině

i) lov ze všech pozemků, na které je zamezen přístup osobám oprávněným k výkonu rybářského práva

VI. Rybářské nářadí, způsoby lovu a nástrahy

1) lov na položenou - může být použit pouze jeden háček, bez návazce a s protihrotem a nejvýše dvě udice. Při lovu lze použít nástrahu rostlinného nebo živočišného původu neohrožující kvalitu vody.

2) lov na plavanou - lov pomocí 1 nebo 2 udic. Může být použit pouze jeden háček, bez návazce a s protihrotem.

3) lov přívlačí - lov pomocí pouze jednou udicí může být použit pouze jeden háček, bez návazce a s protihrotem.

4) lov hlubinnou přívlačí - lov pomocí pouze 1 udicí, která je opatřena jednou nástrahou

5) lov dravců - za nástražní rybky mohou být používany ryby, jejichž lov v revíru není vázán nejmenší délkou.

6) lov na bójku - je povolen

VII. Povinné vybavení

Oprávněný k lovu musí mít u sebe povolenku k lovu vydanou "Klubem přátel vody Blučina" a evidenční list.

Dále je povinen mít při lovu vyprošťovač háčků (např. peán, obústek, pinzetu, klíšťky), míru pro zjištění délky ulovených ryb, podběrák a vezírek s kruhy.

VIII. Docházka k vodě

1) dospělý člen provádějící lov si může za jeden kalendářní dok přisvojit pouze 10 kusů ušlechtilé ryby.

2) člen ve věku od 8 do 15 let provádějící lov si může za jeden kalendářní rok přisvojit pouze 2kusy ušlechtilé ryby. Člen do 15 let věku smí chytat na 1 udici za přítomnosti garanta, který musí být členem "Klubu přátel vody Blučina".

3) člen ve věku od 15 do 18 let provádějící lov si může za jeden kalendářní rok přisvojit pouze 6 kusů ušlechtilé ryby.

4) V případě, že si lovec bere ulovenou ušlechtilou rybu musí ji bezprostředně po ulovení zaevidovat do evidenčního listu. Tuto rybu již nelze vyměňovat za jinou.

5) Děti do 8 let chytají na jednu udici. Pokud si chce přisvojit ulovenou ušlechtilou rybu musí ji jeho garant zaevidovat do svého evidenčního listu.

IX. Práva a povinnosti členů "Klubu přátel vody Blučina"

Každý člen je povinen řídit se závaznými pravidly "Klubu přátel vody Blučina". Dopustí-li se člen s platnou povolenkou protiprávního jednání, které má za následek odebrání povolenky bude mu tato povolenka odňata a to bez nároku na jakékoliv vyrovnání alikvotního podílu a to na tři roky. Opakované porušení závazných pravidel se rovná doživotnímu vyloučení z "Klubu přátel vody Blučina".

Garant, který vykonává doprovod osob do 15 let musí být starší 18 let a v plné míře odpovídá za případné porušení pravidel ze strany osoby, které provádí doprovod.

X. Kontrolní orgán

Kontrolu nad dodržováním pravidel při rybolovu provádí členové rady, členové kontrolní a revizní komise a pokladní. Ti mají právo při zjištění porušení pravidel na místě odebrat povolenku společně s evidenčním listem. Případné projednání přestupku provádí členové rady za účasti nejméně tři členů.

Kontrolní orgán je vybaven průkazem, vydaným "Klubu přátel vody Blučina" na základě, kterého je oprávněn vykonávat kontrolní činnost.

V Blučině dne 9.6.2016

Předseda: Ing. Bc. Augustin Šoltés

ložte svůj text...